Forlaget Brøns

Strandgården Øst 16

4300 Holbæk

Tel: 59184045 - Fax: 59184696

brons@mail.tele.dk

 

 

 

Jeg repeterer erhvervsret
- plus personret, arveret, formueforhold mellem ægtefæller og IT-ret (størstedelen af borgerlig ret) 1700 spørgsmål og svar for HD, HA, Cand.jur., Cand.merc.(jur.), BA i erhvervssprog, markedsføringsøkonom og merkonom tilrettelagt efter studietekniske principper . 9. udgave 2007, pris 185,- ISBN 978-87-7713-080-9
Hæftet 199 sider

Se 2008-rettelsesblad nederst på denne hjemmeside.

 

                            

 

 

  

           Jesper Møller-Andersen

 

   ERHVERVSRET

 

             2007

 

 Tillæg til alle eksisterende lærebøger  i Erhvervsret på HH       efter reformen

 

 

                Forlaget Brøns

 

 

 

Pris 156,25 inkl moms

 ISBN  978-87-7713-081-6

 

Eksempel fra:

"Jeg repeterer erhvervsret for HD HA, BA i Erhvervssprog, Merkonom, MAK de tekniske uddannelser, edb-uddannelser og jurastuderende ved universiteterne (2007)"

 

 

 

 

Tilbud og accept

Hvordan kommer en aftale i stand?

 

Ved at den ene part fremsætter et tilbud, og at den anden part accepterer det.

Hvad er et tilbud?

Aftl. §§ 1 og 7

 

Et tilbud indeholder et løfte. Og et løfte er en viljeserklæring, der tilsigter at lægge bånd på afgiveren.

Hvad vil det sige, at løftet »tilsigter« at lægge bånd på afgiveren?

 

Det vil sige, at løftet ikke altid lægger bånd på afgiveren; det kan være ugyldigt (f.eks. pga. umyndighed).

Hvornår er et tilbud (løfte) bindende? Aftl. §§ 1 og 7

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 6

 

Når det er kommet til modtagerens kundskab.

 

Bemærk: Ifølge lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 7, kan køber kalde sit tilbud om køb tilbage, så længe det ikke er accepteret af sælger. I dette tilfælde, kan tilbuddet tilbagekaldes ved, at tilbagekaldelsen er kommet frem til sælger, inden en evt. accept fra sælgers side er kommet frem til køber. Detteer en undtagelse til hoved reglen om, at tilbudsgiver er bundetr af sit tilbud, så snart det er kommet tilmodtagerens  kundskab.

Reglen gælder, når ejendommen (hus eller lejlighed) hovedsagelig er bestemt til beboelse uden hensyn til om sælger handler inden for sit erhverv eller privat. (§ 6).

Hvad er en accept?

 

En accept indeholder dels et løfte, dels et påbud. Et påbud tilsigter at lægge bånd på modtageren. I accepten ligger:

1) et løfte om at acceptanten vil holde sin del af aftalen

2) et påbud til løftegiver om, at han - fortsat - skal være bundet af sit løfte.

Hvornår er en accept bindende?

Aftl. §§ 1, 2 og 7

 

Løftet i accepten er bindende, når det er kommet til modtagerens kundskab - påbuddet er bindende, når det er kommet frem.

Accepten kan altså kaldes tilbage, lige til tilbudsgiveren har set den. Denne tilbagekaldelse er et påbud - og bindende, når den kommer frem (senest samtidig med at løftet kommer til kundskab).

Kan et løfte aldrig kaldes tilbage efter det er kommet til kundskab?

 

Jo, i særlige tilfælde: a) der skal være tale om særlige omstændigheder b) det skal ske, inden modtageren har disponeret i tillid til det, jvf. Aftl. § 39. Der tages altså - undtagelsesvis - hensyn til, at løftemodtager er kommet i ond tro og har fået kendskab til tilbagekaldelsen. Her: at han har har fået kendskab til tilbagekaldelsen, efter at løftet er kommet til hans kundskab.

Hvad betyder »inden«?

 

Accept »inden 10/3« betyder, at en accept, der ankommer den 10/3 er rettidig. Accept af tilbud sendt den 1/3 med acceptfrist »inden 14 dage«, skal være fremme senest den 15/3. Pas på! Dette gælder ifølge domspraksis - det sidste ifølge UfR 1982 s. 897 V og kan bruges ved opgaveløsninger - i det virkelige liv skal man ikke føle sig for sikker, U 1982 s. 897 er kun en landsretsdom.

Hvad er retsvirkningerne af for sen accept?

Aftl. § 4

 

Det oprindelige tilbud er bortfaldet - men accepten kan opfattes som et nyt tilbud. Bemærk: Hvis tilbudsgiveren kan se, at acceptanten tror, at hans accept er rettidig, skal han give acceptanten meddelelse uden ugrundet ophold, hvis han ikke vil være bundet. Forsinkes meddelelsen fra postvæsenets side, regnes den alligevel for rettidig.

Hvad er retsvirkningerne af uoverensstemmende accept?

Aftl. § 6

 

Uoverensstemmende accept regnes for afslag i forbindelse med nyt tilbud.

Bemærk: Hvis tilbudsgiveren kan se, at acceptantet tror, at hans accept er overensstemmende med tilbuddet, skal han uden ugrundet ophold give meddelelse, hvis han ikke vil være bundet. Gør han ikke det, er der indgået en aftale (med acceptens indhold).

 

Børge Dahl »Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv«, 9. udg. 2006 s. 120 nævner to domme, UfR 1994 s. 344 H, hvor tilbudsmodtagers afvisning af forbehold i et entreprisetilbud blev anset som et afslag i forbindelse med et nyt tilbud, og UfR 1994 s. 861 H, hvor et rederi accepterede et tilbud, der ikke var i overensstemmelse med udbudet (»opfordring til at gøre tilbud«). Rederiet nævnte i sin accept, at arbejdet skulle udføres i overensstemmelse med udbudet - dette var et afslag i forbindelse med nyt tilbud.

 

Hvilke lande har tiltrådt CISG?

 

Argentina

Australien

Belgien

Bosnien &                 Herzegovina

Bulgarien

Burundi

Canada

Chile

Colombia

Cuba

Cypern

Danmark

Ecuador

Egypten

El Salvador

Estland

Finland

Frankrig

Gabon

Georgien

Ghana

Grækenland

Guinea

Holland

Honduras

Hviderusland (Belarus)

Iraq

Island

Israel

Italien

Kina

Kirgisistan

Korea (Syd)

Kroatien

Lesotho

Letland

Liberia

Litauen

Luxembourg

Makedonien

Mauretanien

Mexico

Moldova

Mongoliet

Montenegro

New Zealand

Norge

Paraguay

Peru

Polen

Rumænien

Rusland

Schweiz

Serbien

Singapore

Slovakiet

Slovenien

Spanien

St. Vincent & Grenadines

Sverige

Syrien

Tjekkiet

Tyskland

Uganda

Ukraine

Ungarn

Uruguay

USA

Usbekistan

Venezuela

Zambia

Østrig

 

Kilde: www.uncitral.org/uncitral/en/unictral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html

 

 

Følgende lande har underskrevet CISG, men ikke ratificeret den, dvs. at deres lovgivende forsamling ikke har vedtaget den. CISG er derfor ikke i kraft i disse lande: Ghana og Venezuela.

 

CISG har bestemmelser om, at også kontrakter, der ikke er skriftlige, er gyldige, og at kontrakter kan ændres på anden måde end skriftligt. Følgende lande har erklæret, at de ikke er bundet af disse bestemmelser: Argentina, Hviderusland, Chile, Ungarn, Ukraine, Paraguay, Litauen, Letland og USSR med virkning for de republikker, der har afløst Sovjetunionen.

 

Ifølge CISG art. 1 skal CISG anvendes, a) når parterne har domicil i to lande, der har tiltrådt CISG b) når internationale privatretsregler fører til anvendelse af loven i et land, der har tiltrådt CISG. Følgende lande har erklæret, at de kun vil anvende CICG, når begge parter har domicil i et land, der har tiltrådt CISG: Tjekkiet, Slovakiet, USA, Kina, Singapore og San Vincent og Grenadines.

Tyskland har erklæret, at det ved handel mellem Tyskland og et af disse lande, ikke vil anvende CISG

 

Finland, Norge, Sverige og Danmark har erklæret, at de ikke tiltræder del 2 om aftalers indgåelse.

Finland, Norge, Sverige, Island og Danmark har erklæret, at de ved handel indbyrdes mellem disse lande ikke vil anvende CISG: 

 

 

2008-rettelsesblad til Jeg repeterer erhvervsret 2007-udgaven:

 

De nye regler om forældelse, der gælder fra 1. januar 2008

 

Hvor hurtigt forældes krav?                     Det afhænger af, hvilke krav der er tale om. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år fra forfaldstid. Er fordringen opsagt tidligere er det fra den dato, det er opsagt til.

 

Men der er særregler for en del krav, bl. a:

1)     krav ifølge arbejdsaftaler – 5 år

2)     ved gældsbreve, registreringer i værdipapircentral, skriftligt anerkendte krav, forlig, domme eller krav ifølge betalingspåkrav (der er fastslået af fogedretten)

banklån og overtræk – 10 år. Bankens rentekrav forældes dog på 3 år, med mindre de udgør en del af en kassekredit.

3)     indestående i bank – 20 år  fra sidste postering. Det samme gør rentekrav mod banken.

4)     krav mod fuldmægtige og bestyrelsesmedlemmer fra arbejdsgiveren/selskabet forældes tidligst tre år fra fratrædelse af stillingen

 

Kan forældelsesfristen suspenderes?       Ja, hvis kreditor ikke ved, han har penge til gode, eller han ikke kender debitor. I så fald løber forældelsen først fra det tidspunkt hvor han burde have sådant kendskab.

 

Er der en yderste grænse?                        Ja, 1) Krav på erstatning for skadegørende handling forældes altid efter 30 år (fra skadens indtræden). Men det gælder kun personskade og for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign. Krav i anledning af anden skadegørende handlinger uden for kontrakt forældes allerede senest efter 10 fra skadens indtræden.

2) Andre krav forældes senest 10 år fra begyndelstidpunktet

 

Hvorledes afbrydes forældelse?              1) Forældelsen afbrydes, når debitor udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse

2) Når der er indgivet betalingspåkrav eller stævning til domstolene

3) Ved anmeldelse i konkursbo

 

Hvad er retsvirkningen af afbrydelse?      At der løber en ny frist

 

Hvorledes forældes krav                          På samme tid som gælder for hovedkravet

mod kautionister?

 

 

 

 

 

brons@mail.tele.dk    Telefon: 59184045

 

Forlaget Brons ApS


CVR-nr. 10290082
Apsregnr. 153880
Girokonto: 2464527
Bankkonto: 2135 0127 100 381

ISBNlnr. for Jeg rep. HD:  978-87-7713-080-9
ISBNnr. for Erhvervsret 2007:  978-87-7713-081-6